tường gà hóa giải

Tượng gà Trống giúp vận đào hoa cho bạn

7-Trung-Quốc-phong-thủy-cung-hoàng-đạo-đồng-xu-con-gà-trống-gà-bức-tượng

Tượng gà trống có tác dụng xử lý vấn đề “Đào hoa”: Kém duyên hay số đào hoa có nhiều người khác giới theo. Nếu