phong thủy không thay đổi

Những nguyên tắc phong thủy không được thay đổi

4

Luôn luôn đóng nắp toilet khi không dùng đến, vì có thể thủy là kỵ thần của một hay vài thành viên trong gia đình.