linh vật may mắn

4 Linh vật trừ tà chế sát tà và trấn trạch bạn nên biết

Rong xanh phong thuy ngam hat chau

Có thể đặt thanh long tại phương Bắc, vì phương Bắc mang hành thủy, sẽ tăng cường “thủy khí”. Thanh long Nên đặt trên bàn